Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Sekretäritöö/dokumendihaldus

Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil.

Kuna meie suhtlus on kandunud väga palju e-keskkonda, siis on sobiv aeg üle vaadata oma oskused koostada kenad ning keeleliselt korrektsed kirjad.
Seminar annab praktilise ülevaate kaasaegsest dokumentide säilitamise tavadest ja nõuetest, tutvustab keele uusi suundumusi, juhib kriitiliselt suhtuma nii oma kui ka teiste keelekasutusse ning ennetama eksimusi dokumendikeeles. Tutvustatakse teatmeteoseid ja veebilehti, kust ise keeleabi leida, ning õpetatakse ravima tüüpvigu. 

Eesmärk:
- tuletada meelde ametisuhtluses tähtsamad õigekirjareeglid, pöörates tähelepanu probleemkohtadele (sh algustäht, kirjavahemärgid, kokku- ja lahkukirjutus ning numbrikirjutus);
- tutvustada normiuuendusi;
- selgitada hea tekstiloome aluseid, selge keele sõnastust ja lausestust;
- juhtida tähelepanu kantseliidi tüüpväljenditele ja võõrkeelenditele, mis takistavad sõnumit mõista;
- selgitada e-kirja erinevust paberkirjast, tutvustada Eesti kirja standardit ja anda juhiseid e-kirja vormistamiseks. 

 

HEA DOKUMENDIKEEL. EESTI ÕIGEKEEL JA HEA STIIL.

Aeg ja koht

28.märts 2023.a.  veebikeskkonnas

Lektor

Loone OtsPhD (Ed) filosoofiadoktor pedagoogika erialal. Eesti Keeletoimetajate Liidu ja Eesti Kirjanike Liidu liige. Olnud TÜ kauaaegne õppejõud ja TLÜ vanemteadur. Hetkel vabakutseline koolitaja, keeletoimetaja ja kirjanik. Keelealaseid koolitusi teeb alates aastast 2007 

Sihtgrupp:

Seminar sobib kõigile, kes puutuvad kokku ametikirjade koostamise ja vormistamisega: ametnikud, sekretärid, juhiabid, referendid, ettevõtjad, müügiinimesed ja kõik, kes soovivad rääkida ning kirjutada korrektselt. 

Koolituse maht:

5 ak/h auditoorset tööd

Päevakava

09.45-10.00 Avame veebikeskkonna
10.00-11.30 Koolituse I osa
11.30-11.45 Paus
11.45-13.15 Koolituse II osa
13.15-13.30 Paus
13.30-15.30 Koolituse III osa

Õppevorm ja kasutatavad meetodid:

Loeng, arutelud, praktilised tööd 

Kursuse sisu

- täheortograafia, arvukirjutus, lühendite õigekiri ja käänamine, kirjavahemärgid, normimuutused ja keelehooldeallikad, sh e-ressursid;
- selge keele nõuded; tarbeteksti põhimõtted ja tunnused; teksti eesmärk, sõnum ja adressaat; arusaadava lause koostamine;
- kümme levinumat kantseliidiväljendit ja kuidas neid paremini sõnastada; tarbetu inglispärasus sõnavaras ja grammatikas, paremad omakeelsed vormid; toortõlked inglise keelest, nende eestipärasemad vasted.
- e-kirja eripära; Eesti kirja standard EVS-882-1-2013; lugejat kaasav sõnastus; kirjaülesehitus, sh pöördumised, lõputervitused, signatuur; sõnumi esitamine, lõikude õige järjekord, kirja loogika; ABC-reegel ja KISS-reegel; lugemist ja mõistmist toetav vormistus, sh ekraaniruumi optimaalne kasutus, lõigu pikkus ja tähtsa info esiletõst; automaatteadete sõnastus. 

 

Kursuse tulemusena osaleja:

-tunneb ametikeeles vajalikumaid õigekirjareegleid ja oskab leida keeleabi, sh võrgust;
-teab selge keele põhimõtteid ja hea tekstiloome aluseid, oskab tuvastada sõnumi, eesmärgi ja adressaadi, oskab koostada lühikest ja selget lauset;
-oskab vältida kantseliiti ja võõrapärasust;
-tunneb e-kirja koostamise põhimõtteid, oskab seda loetavalt ja arusaadavalt sõnastada ning vormistada. 

Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus!

Lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ja aktiivne osalemine rühmatöödes ja aruteludes.

Õpiväljundite hindamine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja rühmatöödes osalemise.

Hindamine on mitteeristav. 

 

Koolituse hind: 199 EUR +km 


SOODUSHIND nüüd ainult  129 EUR +km 
     

 

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus –10%

Hind sisaldab veebiseminari ja õppematerjale meilile!


Veebikeskkonnas on võimalus esitada ka küsimusi esinejale.
Peale registreerimist ja arve tasumist saadame Teile materjalid ja personaalse lingi, mille kaudu pääsete 15 minutit enne seminari algust veebiseminari keskkonda. Võite osaleda nii tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.  

 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778  5279999 

personaliarenduskeskus@hot.ee 

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin