Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Tööohutus / esmaabi

e-õpe: Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe

KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS

SUUREKS EELISEKS ON VABADUS VALIDA, MILLAL SEDA ÕPPIDA

  • Registreerumisel saadetakse osalejale link e-õppe keskkonda sisenemiseks.
  • Koolitusel osalemiseks on vajalik internet ja arvuti.
  • Koolitust saab läbida esmasest registreerimisest 30 päeva jooksul osalejale sobival ajal ja kohas. Koolitust saab vajadusel jätkata pooleli jäänud kohast.

Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamist ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus", mis kohustab tööandjat võimaldama töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõppekoolitust (24h) hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

Personali Arenduskeskuse töötervishoiu ja tööohutusalane koolitus on koostatud vastavuses Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018 kehtestatud määrusega nr 50 "Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täiendkoolituse kord täiendkoolitusasutuses"

3-päevane koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada. 1-päevane täiendõpe aga annab põhjaliku ülevaate seadusemuudatustest just teid huvitaval teemal. Selleks valida üks päev 3-päevasest kursusest.

Koolitus vastab seaduse nõuetele ja selle läbinule väljastatakse vastav tunnistus.

 

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE TÖÖ KORRALDAMINE ETTEVÕTTES - 8h täiend- ja 24h väljaõpe

 

Aeg ja koht

e-õpe veebikeskkonnas endale sobival ajal

 

Lektorid

Kristi Jõeorg,  Protect Estonia OÜ (varem Riskianalüüs OÜ) innovatsiooni- ja arendusjuht, tunnustatud pikaajaline ja kogenud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist

 

Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed. Organisatsioonide töötajad, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid ning kõik teemast huvitunud.

Koolituse maht

8 ak/h täiendõpe või 24 ak/h väljaõpe

Õppevorm ja kasutatavad meetodid

Loeng, praktilised harjutused, juhtumianalüüsid

 

Päevakava 

Enda vabalt valitud ajal

 

Kursuse sisu 

Teemad/moodulid

1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus; sealhulgas töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve
2. Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine, tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral

3. Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine

4. Töökohale esitatavad nõuded;

5. Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;    

6.  Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas  sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine

7.  Keemilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine

8. Bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine

9. Füsioloogilised ohutegurid ja ergonoomika töökeskkonnas, töökohtade kohandamine sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;  

10. Esmaabi ja tervisekontrolli korraldus ettevõttes,

11. Töökoht, tööolme, isikukaitsevahendid ja ohumärgistus töökeskkonnas ning töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine;

12. Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine sealhulgas töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas

13. Sisekontrolli korraldamine ettevõttes, tegevuskava koostamine 

 

Kursuse tulemusena osaleja:

  • tunneb tööandja seadusest tulenevat vastutust, õigusi ja kohustusi
  • teab ja märkab töökeskkonna ohutegureid ning oskab nendele reageerida ja neid vältida
  • koostab ettevõttele töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava ning riskianalüüsi
Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:
Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus!
Lõpetamise tingimuseks on osavõtt 100% koolituse mahust.
Õpiväljundeid hinnatakse läbi aktiivse osalemise ja praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Hindamiseks kasutatakse kirjalikku testi iga mooduli lõpus.
Hindamine on mitteeristav.

 

Koolituse hind: 250 EUR +km

SUUR SOODUSKAMPAANIA

SOODUSHIND - nüüd 3-päevane koolitus ainult  169 EUR +km  

 

Registreeruge varakult, sest soodushinna tõttu täitub grupp kiiresti!


NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

 

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, tunnistuse!

 

NB! Kui aga teil on vaja läbida Tööohutuse 8h täiendõpe, siis on võimalus osaleda soodushinnaga 89 EUR+km (norm.166 EUR+km) enda valitud ühes programmis, mis koosneb alljärgnevatest moodulitest (see märkida soovide lahtrisse):

P1 (moodulid 1-4)

P2 (moodulid 5-9)

P3 (moodulid 10-13)

 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778  5279999 

personaliarendaja@gmail.com

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin