Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
1.1 Personali Arenduskeskus (edaspidi koolituskeskus) korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitust.
1.2 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning koolituskeskuse õppekorralduse alustest

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.
2.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Personali Arenduskeskuse poolt kaasatud koolitajad omavad kõik erialast ettevalmistust ning kogemust õpetataval erialal.
3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parendusettepanekuid.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Kõik kursused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks kuu enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juurest.
4.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt. Vajadusel selgitatakse välja õpieesmärgid ja koolitusvajadus. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt 1 päev enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta - ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.
4.4 Personali Arenduskeskus kasutab enda ja koostööpartnerite õppeklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.
4.5 Olenevalt koolituse eesmärgist, on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjal paberkandjal või digitaalselt.
4.6 Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi koos suupistetega, kui kursus on pikem kui 3 tundi.
4.7 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
 
5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitajatele. Koos koolitajatega analüüsitakse saadud tagasisidet ning vajadusel muudetakse kursuse sisu või korraldust.