Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Õppekorralduse alused

Personali Arenduskeskus lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

Täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatakse õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

 

​1. Õppetöö korraldus

1.1 Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. 

1.2 Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

1.3 Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või muul viisil kursuse alustamisel, et on tutvunud Personali Arenduskeskuse õppekorralduse alustega. 

2. Koolitusele registreerumine, koolituse komplekteerimine ja koolituse ärajäämine.

2.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab Personali Arenduskeskuse kodulehekülje kaudu (www.personal.ee), e-posti, telefoni teel või koostööpartnerite kaudu (Töötukassa jt). Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

2.2 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusele registreerunud ja kes on maksnud õppetasu.

2.3 Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra alusel (v.a tasuta koolitused), seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (nt eelnev haridus ja oskused).

2.4 Personali Arenduskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi või pakutakse võimalust osaleda järgmises õppegrupis.

2.5 Tasuta koolituste komplekteerimine toimub vastava projekti või programmi nõuetest lähtuvalt ja esitatakse õppekorralduse aluste lisana tasuta koolituste tutvustuse juures.

2.6 Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu. 

3. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord.

3.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

3.2 Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

4. Koolituse eest tasumine

4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel või e-arve keskkonnas. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.2 Kokkuleppel koolituse kontaktisikuga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

4.3 Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on Personali Arenduskeskusel õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.

4.4 Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

5. Koolitusest loobumine

5.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.

5.2 Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vajadusel võib koolituskeskus küsida uuesti liitumisel õppijalt koolitusmaterjalidega seotud kulutuste hüvitamist.

5.3 Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse (7) kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.

5.4 Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.

5.5 Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolituse kontaktisikule.

5.6 Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.​

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult Personali Arenduskeskuse koolituse kontaktisiku poole. Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.