Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Personalitöö / tööõigus

Saalis: Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid

Kiired muutused ühiskonnas toovad kaasa muutused töösuhetes. Paljud töötajad enam ei soovi kontoris istuda, vaid teha tööd pigem kodus või looduses. Kuidas aga korraldada kaugtöö tegemise võimalust? Millised on mujalt maailmast jõuliselt pealesuruvad uued töö tegemise vormid ja kas ning kuidas need sobituvad meie praegusesse õigusruumi? Mida uut on oodata töösuhetes ja tööõiguses, mida uut on ka viimasel ajal lisandunud ja milliseid probleeme on tööõiguses tekkinud.


Kindlasti vaatame üle muudatused Töölepingu seaduses ja muudes töösuhet puudutavates seadustes. Kordame üle kõik töösuhte etapid alates lepingu sõlmimisest kuni selle lõppemiseni/ülesütlemiseni. Sealjuures tutvustatakse uusimat kohtupraktikat, mis kohati seniseid arusaamu seadusest täiesti teistmoodi näitab. Et ebapiisav seadusetundmine kõige enam töövaidlustes näha on, räägime lahti mõnda aega jõus olnud Töövaidluse lahendamise seaduse ja kuidas selle alusel vaidlusi lahendatakse. Räägime nendel teemadel, lisaks jõustunud isapuhkuse muudatusest, isa täiendavast vanemahüvitisest ja vanemahüvitise paindliku kasutamise võimalusest. 

 

Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid

Aeg ja koht

19.oktoober 2022.a.  Tallinn, Rävala pst.8

Lektor

Thea Rohtla  Rohtla Law Office partner / jurist, endine Tallinna ja Harjumaa Töövaidluskomisjoni juhataja

Sihtgrupp:

Personalijuhid ja organisatsiooni töötajad, kelle tööülesandeks on personalitöö

Koolituse maht

7 ak/h auditoorset tööd 

Õppevorm ja kasutatavad meetodid

Seminar

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-14.00 Lõunapaus
14.00-16.30 Koolitus


Kursuse sisu 

1. MUUDATUSED TÖÖSEADUSTES

  a. Seadusandluse muudatused

- muutuvtunnilepingud

 - kollektiivlepingu seaduse muudatused

- Mida peab tööandja teadma uuest vanemapuhkuste regulatsioonist

- Töölepingu ülesütlemise piirangud

- Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatused

  b. TLS muudatused 01.08.2022 ja 01.09.2022

- tööandja täiendavad kohustused töötajate teavitamisel töölepingu andmetest, kuidas ja kus kajastada
- katseaeg
- muud muudatused: ebasoodsa kohtlemise kaitse, töötaja õigus sobivatele töötingimustele, TL ülesütlemise piirangud, puhkusetasu maksmise aeg, teise tööandja juures töötamine
- 01.09.2022 kaob 13-14a alaealiste tööle võtmisel nn ooteaeg

  c. Riigikogu menetluses ootavad:

- Rikkumisest teavitaja kaitse seadus 504 SE
- Pühade ja tähtpäevade seadus ( riigipüha langemine puhkepäevale ) 514 SE
- Töölepingu seadus ( § 10 täiendamine-tähtajalised järjestikused lepingud ) 625 SE
- TTOS ja TLS ( tervisekontroll+TI täiendav kontroll alaealise töölevõtmisel ) 615 SE

2. MILLAL SÕLMIDA TÖÖLEPING, TÖÖVÕTU-, KÄSUNDUS- VM. VÕLAÕIGUSLIK TEENUSE OSUTAMISE LEPING


3. TÖÖLEPINGU SÕLMIMISE OLULISED NÜANSID

 a. Millal on leping sõlmitud?

 b. Tähtajalise lepingu a ja o

 c. Proovipäevad vs katseaeg

 d. Töötamise koht lepingus/kodukontor

 e. Tööaja kokkulepped, summeeritud tööaeg

  f. Töötasu kokkulepped


4. ÕIGUSKAITSEVAHENDID KOHUSTUSTE RIKKUMISEL

 a. Hoiatus - millal, kuidas, teavitamine, tagajärjed

 b. kahju hüvitamine, millisel määral, varalise vastutuse kokkulepe

 c. tasaarvelduse tegemine


5. TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE

 a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest, selle kohustuse mittejärgimine

 b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine

 c. Nõuded ülesütlemisavaldusele

 d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele

 e. Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh.

     - Koondamise protseduurid, koondatava valik

     - Töötajapoolse rikkumise korral

 f. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku" lepingu lõppemise aluses?

 g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga

 h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel


6. TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMISE VAIDLUSTAMINE

 a. Tähtajad, võimalikud nõuded

 b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult

 c. Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine


TEEMADE „ILLUSTREERIMISEKS" NÄITED TVK JA KOHTUPRAKTIKAST, SH.OLULISED RIIGIKOHTU LAHENDID.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

-omab ülevaadet olulisematest muudatustest tööseadusandluses

-tunneb erinevate lepingute sõlmimise võimalusi ja vajadust

-tunneb töölepingu seaduse olulisemaid mõisteid

-tunneb töölepingu sõlmimise ja lõpetamise põhimõtteid ja tüüptingimusi

-teab kuidas korraldada kaugtöö tegemise võimalust 

 

Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:

Õpiväljundite saavutamist ei hinnata.

Soovi korral väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.  

 

Koolituse hind: 178 EUR +km

SUUR SUVEKAMPAANIA - 50% soodsam

SOODUSHIND nüüd ainult  89 EUR +km

 

Registreeruge varakult, sest hea soodushinna tõttu täitub grupp kiiresti!

 

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

 

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale ja kohvipause!

Koolitus toimub auditooriumis, kuid käesolevale olukorrale kohaselt oleme vajadusel valmis koolituse läbi viima ka veebikeskkonnas.

 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778  5279999 

personaliarenduskeskus@gmail.com

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin