Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Personalitöö / tööõigus

Saalis: Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid

Kiired muutused ühiskonnas toovad kaasa muutused töösuhetes. Paljud töötajad enam ei soovi kontoris istuda, vaid teha tööd pigem kodus või looduses. Kuidas aga korraldada kaugtöö tegemise võimalust? Millised on mujalt maailmast jõuliselt pealesuruvad uued töö tegemise vormid ja kas ning kuidas need sobituvad meie praegusesse õigusruumi? Mida uut on oodata töösuhetes ja tööõiguses, mida uut on ka viimasel ajal lisandunud ja milliseid probleeme on tööõiguses tekkinud.


Kindlasti vaatame üle muudatused Töölepingu seaduses ja muudes töösuhet puudutavates seadustes. Kordame üle kõik töösuhte etapid alates lepingu sõlmimisest kuni selle lõppemiseni/ülesütlemiseni. Sealjuures tutvustatakse uusimat kohtupraktikat, mis kohati seniseid arusaamu seadusest täiesti teistmoodi näitab. Et ebapiisav seadusetundmine kõige enam töövaidlustes näha on, räägime lahti nüüd mõnda aega jõus olnud Töövaidluse lahendamise seaduse ja kuidas selle alusel vaidlusi lahendatakse. Räägime nendel teemadel, lisaks jõustunud isapuhkuse muudatusest, isa täiendavast vanemahüvitisest ja vanemahüvitise paindliku kasutamise võimalusest. 

 

Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid

Aeg ja koht

25.august 2022.a.  Tallinn, Rävala pst.8

Lektor

Thea Rohtla  Rohtla Law Office partner / jurist, endine Tallinna ja Harjumaa Töövaidluskomisjoni juhataja

Sihtgrupp:

Personalijuhid ja organisatsiooni töötajad, kelle tööülesandeks on personalitöö

Koolituse maht

7 ak/h auditoorset tööd 

Õppevorm ja kasutatavad meetodid

Seminar

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-14.00 Lõunapaus
14.00-16.30 Koolitus


Kursuse sisu 

1. MUUDATUSED TÖÖSEADUSTES

 a. Töölepingu seadus (sh. isapuhkus)

 b. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (sh. tervisekontroll, psühhosotsiaalsed ohutegurid, leppetrahv TTOS nõuete rikkumisel)

 c. Kanded TÖR-is (sh.töötamise koht, ametikoht)

 d. Töövaidluse lahendamise seadus (sh.kompromissi kinnitamine)

 e. Soodustused töötajatele

 f. Oodatavad muudatused tööseadustes

 g. Uued töötamise vormid


2. MILLAL SÕLMIDA TÖÖLEPING, TÖÖVÕTU-, KÄSUNDUS- VM. VÕLAÕIGUSLIK TEENUSE OSUTAMISE LEPING


3. TÖÖLEPINGU SÕLMIMISE OLULISED NÜANSID, TÜÜPTINGIMUSED TÖÖLEPINGU KOKKULEPPENA

 a. Mida hinnata katseajal

 b. Tähtajalise lepingu a ja o

 c. Saladuse hoidmise ja konkurentsipiirangu kohustus - kuidas sätestada vastutus rikkumise puhuks

 d. Tööaja kokkulepped, summeeritud tööaeg

 e. Töötasu kokkulepped


4. PUHKUSTE AJAKAVA, KUIDAS KAJASTADA VANEMAPUHKUSED, ÕPPEPUHKUS

 a. Kuidas toimida siis, kui ajakava ei koostatud/sinna jäid osa puhkuseid kandmata

 b. Isapuhkuse kasutamine

 c. Õppepuhkuse võimaldamine, taotlemine, keeldumine, edasilükkumine

 d. Õppepuhkuse tasustamine, täiendav õppepuhkus


5. ÕIGUSKAITSEVAHENDID KOHUSTUSTE RIKKUMISEL

 a. Hoiatus - millal, kuidas, teavitamine, tagajärjed

 b. kahju hüvitamine, millisel määral, varalise vastutuse kokkulepe

 c. tasaarvelduse tegemine


6. TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE

 a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest, selle kohustuse mittejärgimine

 b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine

 c. Nõuded ülesütlemisavaldusele

 d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele

 e. Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh.

  - Koondamise protseduurid, koondatava valik

  - Töötajapoolse rikkumise korral

 f. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku" lepingu lõppemise aluses?

 g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga

 h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel


7. TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMISE VAIDLUSTAMINE

 a. Tähtajad, võimalikud nõuded

 b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult

 c. Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine


TEEMADE „ILLUSTREERIMISEKS" NÄITED TVK JA KOHTUPRAKTIKAST, SH.OLULISED RIIGIKOHTU LAHENDID.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

-omab ülevaadet olulisematest muudatustest tööseadusandluses

-tunneb erinevate lepingute sõlmimise võimalusi ja vajadust

-tunneb töölepingu seaduse olulisemaid mõisteid

-tunneb töölepingu sõlmimise ja lõpetamise põhimõtteid ja tüüptingimusi

-tunneb töötasu, puhkusetasu maksmise ning puhkuste ajakava koostamise põhimõtteid

-teab kuidas korraldada kaugtöö tegemise võimalust 

 

Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:

Õpiväljundite saavutamist ei hinnata.

Soovi korral väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.  

 

Koolituse hind: 179 EUR +km

SUUR SUVEKAMPAANIA

SOODUSHIND nüüd ainult 99 EUR +km

 

Registreeruge varakult, sest hea soodushinna tõttu täitub grupp kiiresti!

 

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

 

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale ja kohvipause!

Koolitus toimub auditooriumis, kuid käesolevale olukorrale kohaselt oleme vajadusel valmis koolituse läbi viima ka veebikeskkonnas.

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778  5279999 

personaliarenduskeskus@gmail.com

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin