Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Tööohutus / esmaabi

Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe

Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamist ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus", mis kohustab tööandjat võimaldama töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõppekoolitust (24h) hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

Personali Arenduskeskuse töötervishoiu ja tööohutusalane koolitus on koostatud vastavuses Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018 kehtestatud määrusega nr 50 "Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täiendkoolituse kord täiendkoolitusasutuses"

3-päevane koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada. 1-päevane täiendõpe aga annab põhjaliku ülevaate seadusemuudatustest just teid huvitaval teemal. Selleks valida üks päev 3-päevasest kursusest.

Koolitus vastab seaduse nõuetele ja selle läbinule väljastatakse vastav tunnistus.

 

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE TÖÖ KORRALDAMINE ETTEVÕTTES - 8h täiend- ja 24h väljaõpe

 

Aeg ja koht

25.-27.august 2020.a.  Tallinn, Lõõtsa 8, Ülemiste City

 

Lektorid

Kristi Jõeorg,  Protect Estonia OÜ (varem Riskianalüüs OÜ) innovatsiooni- ja arendusjuht, tunnustatud pikaajaline ja kogenud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist

 

Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed. Organisatsioonide töötajad, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid ning kõik teemast huvitunud.

Koolituse maht

8 ak/h täiendõpe või 24 ak/h väljaõpe

Õppevorm ja kasutatavad meetodid

Loeng, praktilised harjutused, juhtumianalüüsid, arutelud

 

Päevakava kõigil kolmel päeval

09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Koolitus

 

Kursuse sisu 

I päev
10.00-11.30 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus; sealhulgas töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve
11.45-13.15 Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine, tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral

13.45-15.15 Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine

15.30-17.00 Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;    

II päev

10.00-11.30  Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas  sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine

11.45-13.15  Keemilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine

13.45-15.15 Bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine

15.30-17.00 Füsioloogilised ohutegurid ja ergonoomika töökeskkonnas, töökohtade kohandamine sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;  

III päev

10.00-11.30 Esmaabi ja tervisekontrolli korraldus ettevõttes,

11.45-13.15 Töökoht, tööolme, isikukaitsevahendid ja ohumärgistus töökeskkonnas ning töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine;

13.45-15.15 Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine sealhulgas töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas

15.30-17.00 Sisekontrolli korraldamine ettevõttes, tegevuskava koostamine 

 

Kursuse tulemusena osaleja:

  • tunneb tööandja seadusest tulenevat vastutust, õigusi ja kohustusi
  • teab ja märkab töökeskkonna ohutegureid ning oskab nendele reageerida ja neid vältida
  • koostab ettevõttele töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava ning riskianalüüsi
Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:
Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus!
Lõpetamise tingimuseks on osavõtt 80% koolituse mahust.
Õpiväljundeid hinnatakse läbi aktiivse osalemise ja praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Läbivalt kasutatakse kujundavat hindamist. Hindamiseks kasutatakse suulist testi.
Hindamine on mitteeristav.

 

Koolituse hind: 250 EUR +km

 

SOODUSHIND - nüüd 3-päevane koolitus ainult  149 EUR +km  

 

Registreeruge varakult, sest soodushinna tõttu täitub grupp kiiresti!


NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

 

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, tunnistuse ja kohvipause!

 

NB! Kui aga teil on vaja läbida Tööohutuse 8h täiendõpe, siis on võimalus osaleda soodushinnaga 89 EUR+km (norm.166 EUR+km) ükskõik millisel nendest kolmest päevast (see märkida soovide lahtrisse). 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778  5279999 

personaliarendaja@gmail.com

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin