Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Uudised

Valmis töötervishoiu arengukava
16.06.2010

Töökohal tervise edendamise tõhustamiseks Eestis on erinevate osapoolte koostöös valminud arengukava, kus on kirjas valdkonna kõige olulisemad tegevussuunad järgmiseks kolmeks aastaks.

 

Üle poole Eesti haiguskoormusest langeb tööealisele elanikkonnale, mis väljendub nii haiguse tõttu kaduma läinud töötundides, varases pensionilejäämises ja töövõimetuses kui ka tööealise elanikkonna kõrges suremuses. Rahvastiku vananemise ja tööealise elanikkonna osakaalu vähenemise tõttu muutub üha olulisemaks tööjõu suutlikkuse parandamine ning inimeste töövõime säilitamine kõrge eani.


 

Reklaam

 

 

Tervise Arengu Instituudi peaspetsialist Külli Luuki sõnul on töökohal tervise edendamise eesmärk tööealise elanikkonna tervise ja elukvaliteedi parandamine ja hoidmine tervist edendava töökeskkonna loomise kaudu. „Oluline on tööandjaile teadvustada nende tähtsat osa töökeskkonna arendamisel, kuna nii füüsilisest kui ka psühhosotsiaalsest töökeskkonnast sõltuvad töötajate tervis ja heaolu ning neist pikas perspektiivis ettevõtte majandustulemused,“ ütles Luuk.

Tööandjate seas läbiviidud uuring näitas, et nende huvi teemaga tegeleda on oluliselt kasvanud. Vastanutest koguni 90% soovib kaasatust tervist edendavatesse projektidesse. Peamised tegevused, mida hetkel läbi viiakse on sportimisvõimaluste toetamine, ohutute töövõtete ja ergonoomika juurutamine ning seadustest tulenevate kohustuste täitmine. Suurem huvi on veel tegeleda valdkondadega nagu olme ja hügieen, tervisekontrollid ja uimastite, eelkõige tubaka tarvitamise vähendamine. Riigilt ootavad tööandjad tuge erisoodustusmaksu kaotamise või vähendamise kaudu tervise edendamiselt. Kohalikelt omavalitsustelt oodatakse aga valgustuse ja liikumisradade tegemist ning kaasamist tervise-massiüritustesse.

 

Allikas: Delfi

« Tagasi